Algemene voorwaarden van TBT

 • Disclaimer 

Wij werken net zo hard als dat jullie trainen om alles op onze website zo juist en volledig mogelijk weer te geven, maar het kan uiteraard voorkomen dat dit niet is gelukt. In dat geval is TBT niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die ondernomen worden op basis van informatie op deze website. Vragen of opmerkingen zijn altijd welkom!

 • Copyright 

Het is niet toegestaan afbeeldingen te kopiëren van deze site en voor eigen doeleinden te gebruiken. Mocht daar interesse naar zijn, neem dan contact met ons op.

 • Veilige betaalomgeving 

De betalingen op deze webwinkel gaan via iDeal. Via Mollie, de Nederlandse verstrekker van de rechten tot online betalingen, wordt de veiligheid van alle betalingen gewaarborgd.

 • Identiteit van de ondernemer: 

Wesley Hollenberg
0637549165
tbtsportwear@gmail.com

 • Toepasselijkheid 

Alle voorwaarden die op deze pagina getoond worden, zijn toepasselijk op alle overeenkomsten die gedaan worden op alle producten op deze webwinkel. Bij overeenkomst met de prijs gaat de klant ook overeen met de algemene voorwaarden. Deze zijn er om zowel u, de klant, als wij, de ondernemer, te beschermen voor vervelende gevolgen van het niet nakomen van afspraken. Het eeuwenoude gezegde ‘van ruilen komt huilen’ is op die manier niet meer van toepassing wanneer u iets besteld bij TBT Sportwear.

 • Aanbod 

Wij streven ernaar om altijd correcte informatie te verstrekken bij onze producten. De afbeeldingen van de producten zijn waarheidsgetrouw en door onszelf gemaakt. Zo weet de klant altijd precies hoe het product er uit ziet. Bij onduidelijkheden kan de klant om meer informatie vragen via het contactformulier. De productomschrijving vullen wij zo nauwkeurig mogelijk in.  Elk aanbod bevat dusdanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 • Overeenkomst 

TBT Sportwear behoudt het recht een product op ieder moment aan te passen of te verwijderen van haar website, zonder dat TBT Sportwear daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden. Dit klinkt heel heftig, maar komt neer op het recht om de naam, prijs en beschikbaarheid van een product te veranderen. Zoals eerder beschreven in ‘Aanbod’ ontvangt de klant bij de bestelling een formulier per mail en in fysieke vorm in het pakket waarop de rechten en plichten als klant vermeld staan. De ondernemer zal bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk en per mail meesturen:

 1. het email adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken gecombineerd met een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de kosten van aflevering en de wijze van betaling van de overeenkomst
 5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
 • Verplichtingen en aansprakelijkheid van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zullen het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Let altijd op hygiëne als je kleding past, ga niet met de blote kont een broek passen en zorg ervoor dat er geen zweet, haren, of andere viezigheden in kleding achterblijft. Het wassen van de kleding is hiervoor geen oplossing, gewassen kleding kunnen wij niet retour nemen. Ga om met het product zoals u het zou willen ontvangen, het zou zonde zijn als de kleding niet gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is: kilometers hard fietsen!
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant het laatste product heeft ontvangen.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant het eerste product heeft ontvangen.

3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping  of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte  instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 • Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 • Uitsluiting herroepingsrecht 

Na de 14 dagen bedenktijd is de klant uitgesloten van het herroepingsrecht. De ondernemer gaat er van uit dat de klant direct de fiets op wilt springen zodra de fietskleding besteld is waardoor de 14 dagen voldoende moeten zijn om te weten of de kleding naar wens is.

 • De prijs 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten tijdens promotionele kortingsacties het product tegen variabele prijzen aanbieden. Deze prijs geldt tot 23.59 op de laatste dag van de actieperiode. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Mochten er producten aangeboden worden waarvan de prijs ten gevolge van schommelingen op de arbeidsmarkt vermeldt de ondernemer een adviesprijs, inclusief de vermeld dat het om een adviesprijs gaat.